Hasta Hakları Yönetmeliği
28 Mart 2022

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ NEDİR?

Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarınınzamanında çözümlenmesi amacıyla kurulan, bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının görev aldığı tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü hastane bünyesindeki birimdir.

Hastanın tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütülmektedir.

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözülerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

SOSYAL HİZMET UZMANI/SOSYAL ÇALIŞMACI KİMDİR?

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek sosyal, psikolojik, eğitici, ekonomik, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, değer, beceri ve bir disiplin içinde uygulayan sağlık personelidir.

SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLLERİ

 • Eğitici Rolü
 • Danışman Rolü
 • Hizmetler Arası Aracılık Rolü
 • Hasta Savunuculuğu Rolü

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ KİMLERE HİZMET VERİR?

Hastanemizde yatarak ya da ayakta tedavi gören;

 1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
 2. Engelli hastalar,
 3. Sağlık güvencesiz hastalar,
 4. Yoksu hastalar,
 5. Aile içi şiddet mağduru hastalar,
 6. İhmal ve istismara uğramış çocuk,
 7. Mülteci ve sığınmacı hastalar,
 8. İnsan ticareti mağduru hastalar,
 9. Yaşlı, dul ve yetim hastalar,
 10. Kronik hastalar,
 11. Ruh ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
 12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
 13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanmayan hastalar,
 14. İl dışından gelen hastalar,
 15. Acil servise intihar girişimi nedeniyle başvuran hastalar,
 16. Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar,
 17. Hastanede tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastalara hizmet verir.
 18. Sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet   şüphelisi hastalarla ile görüşerek gerekli sosyal hizmet müdahalelerini yapar.

SOSYAL HİZMET UZMANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Psiko-sosyal sağlık açısından risk altındaki birey, aile, grup ve toplumun kendine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir.
2. Tıbbi sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporları gibi mesleki raporları hazırlar, dosyalar ve gerektiğinde bunları ilgili birim ve yetkililerle paylaşır.
3. Psiko-sosyal işlevsellik sorunları ve sosyal faktörler arasındaki ilişkileri belirler ve bu faktörlerin kontrol altına alınması için koruyucu, önleyici ve rehabilite edici tıbbi sosyal hizmet programları geliştirir, uygular ve değerlendirir.
4.  Sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların psiko-sosyal sağlığını etkileyen sosyal, duygusal, ekonomik ve çevresel faktörlerle baş etmede destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet müdahale programlarını uygular, izler ve değerlendirir.
5.  Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan birey, aile ve grup ile toplumun sosyal rehabilitasyon, koruma ve sosyal yardım hizmetlerini almalarını sağlar,
6.  Kronik hastalığı olanların tedaviden etkin yarar sağlamaları, psiko-sosyal danışmanlık almaları ve sağlıklı davranış kazanmaları için tedavi ekibiyle birlikte çalışma yapar.
7.  Gelişimsel ve durumsal krizlerde birey, aile ve grupla tıbbi sosyal hizmet müdahalesini uygular, uygulamayı değerlendirir ve müdahale sonrası izleme çalışmalarını gerçekleştirir.
8.  Hasta ve yakınlarının gerekli kaynak ve hizmetlere ulaşmasını sağlar, kurum ve kuruluşlar arasında ilişki ağı oluşturur ve sosyal destek sistemlerini güçlendirici çalışmalar yapar.
9.  Sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar ile diğer insani hizmetlerle ilişkili sosyal politikaların hazırlanmasına ve ilgili mevzuatın geliştirilmesine katkı verir.
10.  Hasta ve yakınlarının sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar gibi insani hizmetlere erişimini kolaylaştırıcı müdahale programları geliştirir.
11. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sosyal ihtiyaçlarını saptar ve toplum organizasyonu yöntemini kullanarak, toplumsal gelişim ve değişimi sağlayıcı programlar yürütür.
12. Toplumun, psiko-sosyal sağlık sorunlarına karşı bilinçli kılınmasını ve olumlu sağlık davranışları geliştirmesini sağlamak için eğitim çalışmalarını yerine getirir. 
13. Bilgi, beceri ve yetkinliğini artırıcı bilimsel ve mesleki faaliyetlerde (seminer, sempozyum, kongre ve çalıştay gibi) yer almak.


NOT: Hasta Hakları Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ